EYE+ 체험

No 제목 작성자 작성일 조회
1367

[수술전 R:-3.75 L:-4.25 | 수술후 R:1.2 L:1.5

[PAWAVE 라섹] 라섹 수술 후기 입니다.
김동운 2018-08-06 100
1366

[수술전 R:-6.75 L:-6.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹 후기!
원혜림 2018-08-03 99
1365

[수술전 R:-4.75 L:-4.50 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 신뢰가는 아이플러스 안과
전예은 2018-08-03 93
1364

[수술전 R:-6.75 L:-6.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹 추천추천
김준수 2018-08-02 106
1363

[수술전 R: L: | 수술후 R: L:

[노안교정] 노안수술 후기
방복동 2018-08-02 78
1362

[수술전 R:-2.75 L:-2.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹했어요~
마수희 2018-08-02 90
1361

[수술전 R:-6.50 L:-7.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[스마일라식] 시간이 없는 사람은 역시 스마일!
정재환 2018-08-01 116
1360

[수술전 R:-4.25 L:-4.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 수술 후 세상 편해요
김범민 2018-08-01 537
1359

[수술전 R:-4.50 L:-4.12 | 수술후 R:1.5 L:1.5

[스마일라식] 스마일라식 꼭 하세요!
오용택 2018-07-31 114
1358

[수술전 R:-3.75 L:-2.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹수술후기
이민솔 2018-07-31 69
1357

[수술전 R:-4.25 L:-5.50 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[스마일라식] 스마일라식 후기입니다
김건희 2018-07-30 72
1356

[수술전 R:-4.25 L:-4.25 | 수술후 R:1.2 L:1.5

[PAWAVE 라섹] 라섹 수술후기
김주현 2018-07-30 56
1355

[수술전 R:-4.62 L:-3.50 | 수술후 R:1.2 L:1.0

[PAWAVE 라섹] 안경없이 너무 편해요
김정은 2018-07-27 78
1354

[수술전 R:-2.50 L:-2.25 | 수술후 R:1.2 L:1.0

[스마일라식] 스마일라식후기
박예은 2018-07-27 98
1353

[수술전 R:-9.00 L:-7.25 | 수술후 R:1.2 L:1.5

[PAWAVE 라섹] 짧은 고생 긴 행복
김상형 2018-07-26 72
1352

[수술전 R:-8.00 L:-8.25 | 수술후 R:1.2 L:1.0

[PAWAVE 라섹] 라섹 수술 후기
배애경 2018-07-26 76