EYE+ 체험

No 제목 작성자 작성일 조회
1247

[수술전 R:-7.00 L:-7.75 | 수술후 R:1.0 L:1.0

[스마일라식] 스마일을 통해 스마일을 찾다!!
황국주 2018-05-18 80
1246

[수술전 R:-1.75 L:-2.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹수술 후기!
강선미 2018-05-17 78
1245

[수술전 R:-4.75 L:-5.00 | 수술후 R:1.5 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹후기
배예진 2018-05-16 58
1244

[수술전 R:-3.00 L:-2.50 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE + 라섹] 무통라섹후기!! 강추강추
신진영 2018-05-15 67
1243

[수술전 R:-7.50 L:-7.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹 수술도 안 아파요!
김민철 2018-05-14 78
1242

[수술전 R:-2.25 L:-2.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 눈이 아주 좋아졌어요
이승우 2018-05-11 58
1241

[수술전 R:-2.00 L:-3.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 렌즈 안 끼게 되서 너무 편해요
조예은 2018-05-10 48
1240

[수술전 R:-8.20 L:-9.20 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 아침마다 렌즈끼는 수고로움을 덜었어요
김민성 2018-05-09 91
1239

[수술전 R: L: | 수술후 R: L:

[노안교정] 노안수술 후기
박인숙 2018-05-08 91
1238

[수술전 R:-4.25 L:-4.25 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[스마일라식] 스마일라식 할 수 있으면 강추합니다.
엄태준 2018-05-07 65
1237

[수술전 R:-4.75 L:-4.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 10년 만에 되찾은 편안함
강주훈 2018-05-04 55
1236

[수술전 R:-2.50 L:-3.50 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[스마일라식] 신세계에요~!
김민정 2018-05-04 71
1235

[수술전 R:-.075 L:-2.75 | 수술후 R:1.5 L:1.5

[스마일라식] Perfect Experience!
Katherine Dixon 2018-05-03 69
1234

[수술전 R:-5.00 L:-5.50 | 수술후 R:1.5 L:1.5

[스마일라식] 다시 태어난 기분
강정임 2018-05-02 52
1233

[수술전 R:-0.75 L:-2.25 | 수술후 R:1.5 L:1.5

[스마일라식] 맑은 하늘과 빛나는 별을 볼 수 있음에...
이상민 2018-05-02 62
1232

[수술전 R:-8.75 L:-8.75 | 수술후 R:1.2 L:1.2

[PAWAVE 라섹] 라섹 수술 후기
이수빈 2018-05-01 70